image
Wybierz Słońce
regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji Wybierz Słońce (PVWizz)

Dziękujemy za korzystanie z aplikacji Wybierz Słońce (PVWizz).

Korzystając z funkcjonalności aplikacji PVWizz, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Prosimy o dokładne ich przeczytanie.

1. Definicje

Regulamin - Regulamin Korzystania z funkcjonalności aplikacji PVWizz. opisany w niniejszym dokumencie.

Użytkownik - podmiot korzystający z aplikacji (określany także jako „Ty”)

Aplikacja - aplikacja web oraz aplikacje mobilne z których Użytkownik korzysta

Polityka Prywatności PVWizz – dokument wskazujący praktyki w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych w aplikacji, stanowiący integralną część Regulaminu i dostępny na stronie https://wybierzslonce.pl/pl/prywatnosc

2. Korzystanie z Aplikacji PVWizz

Użytkownikami aplikacji mogą być dorosłe osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zaakceptowały Regulamin.

Za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Zakres funkcjonalności aplikacji
4. Wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu

Korzystanie z aplikacji możliwe jest za pomocą przeglądarki internetowej, lub dedykowanych aplikacji mobilnych udostępnionych na platformach Google Play Store i Apple App Store.

Do korzystania z aplikacji za pomocą przeglądarki zalecamy stosowanie najnowszych wersji przeglądarek i zabezpieczeń systemu operacyjnego. Aplikacja może poinformować Użytkownika o niewspieranej wersji przeglądarki, i/lub nie być dostępny lub nie działać poprawnie na starszych wersjach przeglądarek.

Do korzystania z aplikacji na systemie Android, wymagane jest urządzenie z systemem w wersji przynajmniej 4.4, odpowiednia ilość pamięci aby zainstalować aplikację, połączenie internetowe.

Do korzystania z aplikacji na systemie iOS, wymagane jest urządzenie z systemem w wersji przynajmniej 10, odpowiednia ilość pamięci aby zainstalować aplikację, połączenie internetowe.

Wskazane jest włączenie i udostępnienie usług lokalizacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że aplikacja może od czasu do czasu być niedostępna, może zostać zawieszona lub wyłączona.

5. Odpowiedzialność
6. Reklamacje

Jeśli masz pytania, uwagi, lub chciałbyś złożyć reklamacje związaną z funkcjonowaniem Aplikacji PVWizz możesz je przesłać pocztą email na adres: info@sayenergy.com.

7. Postanowienia Końcowe

SayEnergy może modyfikować treść Regulaminu lub Warunków Dodatkowych, np. aby odzwierciedlić zmiany w prawie, czy zmiany w funkcjonowaniu aplikacji.

W przypadku zmian w Regulaminie SayEnergy poinformuje Użytkowników na stronie aplikacji.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez SayEnergy w powiadomieniu o zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia, jednakże zmiany dotyczące wprowadzenia nowych funkcji lub Usług, zmiany z przyczyn prawnych, zmiany dla nowych Użytkowników wejdą w życie wraz z ogłoszeniem.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawa z 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny, ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wszystkie z dalszymi, obowiązującymi aktualnie zmianami.

Jeżeli okaże się że jakieś postanowienie Regulaminu jest niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Wszystkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub dotyczące Usług podlegają prawu polskiemu i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Polsce.